January 22, 2012

Operation ANTI-ACTAWe are Anonymous. We are a decentralized, non-violent resistance movement, which seeks to restore the rule of law and fighting organized criminal class. Because we realize the true terrorists known as the government continues to strive for complete domination and control of our sites. They believe that it is acceptable to state and enslave us all. As it turned out in America, is simply not the case. People stopped trying to censor acts and enslave the Internet and we'll do it again. On 19 January, during a meeting with NGOs and business representatives, the Polish government announced that the controversial anti-piracy agreement signed by the ACTA 26 January. While the government calls it the success of the Polish Presidency of the EU, we, the people that this is not acceptable. ACTA impose new penalties forcing actors to monitor Internet communications and censorship online. Legal uncertainty for online businesses, ACTA will become a serious threat to freedom of expression on the Internet, and the second attack on the culture of sharing on the Internet. Poland believes that they can successfully transition away from this agreement, however, will not happen.

Welcome to ANTI-ACTA work. We encourage anyone out there, for freedom for themselves or for the freedom of their brothers and sisters in Poland to join our work. We encourage you to distribute Anti-ACTA far and wide. The priority is to steal and leak any classified government information, including e-mail and documentation. Prime objectives of the Polish government websites and other senior facilities. If you are trying to censor our progress, we will destroy the power of the censor people. From then until January 26 we will disrupt and attack Polish government sites, leaking documents and e-mails. Poland will show the government that you can not censor people. For the Polish government, this is your last chance ... reject ACTA or face the consequences from the people. ANTI-WORK ACTA

We are Anonymous
We are Legion
Do not Forgive
Do not Forget
Expect from us.

--original polish---


Jeste?my Anonymous. Jeste?my zdecentralizowane, bez u?ycia przemocy ruchu oporu, który d??y do przywrócenia rz?dów prawa i walczy? zorganizowanej klasy karnego. Poniewa? zdajemy sobie spraw?, prawdziwym terrorystom znany jako rz?d w dalszym ci?gu d??y? do pe?nej dominacji i kontroli naszych internetowych. Wierz?, ?e dopuszczalne jest stan i zniewoli? nas wszystkich. Jak okaza?o si? w Ameryce, to po prostu nie jest. Ludzie przestali si? aktów próbuje cenzurowa? i zniewoli? Internet i zrobimy to ponownie. W dniu 19 stycznia, podczas spotkania z organizacjami pozarz?dowymi oraz przedstawicielami biznesu, polski rz?d og?osi?, ?e podpisuje kontrowersyjne antypirackie porozumienie ACTA 26 stycznia. Chocia? rz?dowe nazywa to sukces polskiej prezydencji w UE, my, ludzie, ?e to jest nie do przyj?cia. ACTA na?o?y? nowe sankcje karne zmuszaj?c aktorów Internet do monitorowania i cenzury komunikacji on-line. Niepewno?? prawn? dla firm internetowych, ACTA stanie si? powa?nym zagro?eniem dla wolno?ci wypowiedzi w Internecie, a drugi atak na kultur? dzielenia si? w Internecie. Polska uwa?a, ?e ??potrafi? skutecznie uciec z przej?cia tej umowy, jednak nie nast?pi.

Zapraszamy do pracy ANTI-ACTA. Zach?camy kto? tam, o wolno?? dla siebie lub o wolno?? swoich braci i siostry w Polska do??czy? do naszej pracy. Zach?camy, aby rozpowszechnia? ANTI-ACTA daleko i szeroko. Priorytetem jest kradzie? i wycieku ?adnych tajnych informacji rz?dowych, w tym wiadomo?ci e-mail i dokumentacji. Prime cele polskich stronach internetowych rz?du i innych wysokich rang? zak?adów. Je?li próbuj? cenzurowa? naszych post?pów, b?dziemy zniszczy? cenzora z moc? ludzi. Od tego momentu a? do 26 stycznia b?dziemy zak?óca? i atak polskich stron rz?dowych, wyciek dokumentacji i e-maili. Poka?emy rz?du Polska, ?e ??nie mo?na cenzurowa? ludzi. Do polskiego rz?du, to jest twoja ostatnia szansa ... odrzuci? ACTA lub konsekwencji twarz od ludzi. ANTI-ACTA PRACY

Jeste?my Anonymous
Jeste?my Legion
Nie Przebacz
Nie Zapomnij
Oczekuj? od nas.

2 comments:

  1. THANK YOU ANONYMOUS FROM POLAND !

    ReplyDelete
  2. THANK YOU ANONYMOUS FROM POLAND ! x2
    You are an example for me!

    ReplyDelete

-